INFORMAČNÉ POVINNOSTI SPRÁVCOV VOČI príslušným subjektom ÚDAJOV

Cieľom tejto informácie je plniť predpísané informačné povinnosti správcu voči subjektom údajov, ktorých osobné údaje (ďalej len ako OÚ) správca spracováva a to osobné údaje klientov (zákazníkov) a zamestnancov spoločnosti Vladimír Manda so sídlom 41301 Dolánky nad Ohří 153, IČ15162061 (Správca), je poskytnúť informácie o tom, aké osobné údaje Správca spracúva o fyzických osobách pri poskytovaní služieb a / alebo tovaru, právneho rokovania, práva a povinnosti fyzických osôb, pracovnoprávnych vzťahov a kontaktoch s tretími osobami, na aké účely a ako dlho Správca tieto osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi spracováva, komu az akého dôvodu ich môže odovzdať, a tiež informovať o tom, aké práva fyzickým osobám v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov patrí.

Táto Informácia je účinná od 25. 5. 2018 a je vydaná v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (Nariadenie alebo GDPR) na účely zabezpečenia informačnej povinnosti ako Správca podľa článku 13 GDPR vrátane a zakona cis. 110/2019 Zb., O spracovanie osobných údajov (ďalej ako Zákon).

I. Kategórie osobných údajov

Osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vzťahuje k fyzickej osobe, ktorú je Správca schopný identifikovať. V súvislosti s poskytovaním služieb a / alebo tovaru, právneho rokovania v rámci zmluvných vzťahov môže zo strany Správcu uskutočniť spracovanie nasledujúcich kategórií osobných údajov.

A. Základné osobné identifikačné údaje a adresné údaje

Takéto údaje sú potrebné pre zaistenie služieb a / alebo tovaru. Ide najmä o:

 • meno a priezvisko
 • adresa trvalého pobytu
 • doručovacia adresa

B. Kontaktné údaje

 • kontaktný e-mail
 • kontaktný telefón

Ďalej spracovávame pri zriadení vášho používateľského účtu v našom e-shope aj užívateľské meno, heslo a jeho hash. Podľa vášho nastavenia (ktorými sa rozumejú údaje vo vašom účte) potom aj uložené adresy a nastavenia newsletterov.

C. Údaje z komunikácie medzi Správcom, klientom a zamestnancom

Tieto údaje vznikajú pri komunikácii súvisiace s poskytovaním služieb a / alebo tovaru a právneho rokovania v rámci zmluvných vzťahov medzi Správcom, obchodným partnerom, klientom, zamestnancom a treťou osobou. Jedná sa o zápisy osobnej komunikácie s obchodným partnerom, klientom, zamestnancom a treťou osobou v priestoroch Spoločnosti alebo inom priamom kontakte s obchodným partnerom, klientom, zamestnancom a treťou osobou, písomnú a elektronickú komunikáciu so zákazníkom a / alebo obchodným partnerom, záznamy telefonických hovorov s klientom, zamestnancom a treťou osobou a Správcom.

D. Kamerové záznamy z priestorov Správca

Správca umiestňuje do priestorov spoločnosti kamery z dôvodu ochrany oprávnených záujmov správcu. Priestory, kde sú kamery umiestnené, sú vždy označené upozornením.

E. Údaje spracované na základe súhlasu obchodného partnera, klienta, zamestnancov a tretie osoby

Spracovanie týchto údajov nie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností, zmlúv alebo ochranu oprávnených záujmov Správca, ale ich spracovanie umožní Správcovi zlepšovať riadený proces, zamerať sa na to, čo obchodných partnerov, klientov, zamestnancov a tretie osoby naozaj zaujíma, a prípadne obchodných partnerov, klientov, zamestnancov a tretie osoby informovať o ponukách na zlepšenie riadeného procesu, ktoré sú pre nich vhodné. Tieto údaje sú spracované len v prípade udelenia súhlasu a môžu byť spracované počas platnosti tohto súhlasu. Ide najmä o:

 • údaje získané k obchodnej činnosti
 • údaje o zlepšovaní riadených procese u Správca

II. Účely, právne dôvody a doby spracovania osobných údajov

Rozsah spracúvaných údajov závisí od účelu spracovania. Pre niektoré účely je možné spracovávať údaje priamo na základe zmluvy, oprávneného záujmu Správca, alebo na základe zákona (bez súhlasu), pre iných len na základe súhlasu.

A. Spracovávanie z dôvodu plnenia zmluvy, plnenie zákonných povinností az dôvodu oprávnených záujmov Správca

Poskytnutie osobných údajov potrebných na plnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností Spoločnosti a ochranu oprávnených záujmov Správca je povinné. Bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely by nebolo možné riadený proces zaistiť. Na spracovanie osobných údajov pre tieto účely nepotrebujeme súhlas. Spracovanie z dôvodu plnenia zmluvy a plnenie zákonných povinností nemožno odmietnuť.

Ide najmä o tieto základné čiastkové účely:

 • zabezpečovanie prevádzky Správca a riadených procesov (plnenie zo zákona)
 • vyúčtovanie za prípadné služby (plnenia zmluvy)
 • plnenie zákonných daňových povinností (plnenie zákonných povinností)
 • účely ustanovené osobitnými zákonmi pre potreby trestného konania a pre naplnenie povinnosti súčinnosti s Políciou Českej republiky a ďalšími štátnymi orgánmi (plnenie zákonných povinností)
 • prevádzkovanie kamerových a monitorovacích systémov v priestoroch Spoločnosti na prevenciu vzniku škôd (oprávnený záujem)
 • vymáhanie pohľadávok od obchodných partnerov, klientov, zamestnancov a tretie osoby (oprávnený záujem)
 • procesy spojené s identifikáciou zákazníka (plnenie zmluvy)
 • evidencia dlžníkov (oprávnený záujem)
 • vybavovanie objednávok, reklamácií a ďalších činností s tým spojené (plnenie zmluvy)

Osobné údaje pre tieto činnosti sú spracované v rozsahu potrebnom pre naplnenie týchto činností a po dobu potrebnú na ich dosiahnutie alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi. Potom sú osobné údaje vymazané alebo anonymizované. Základné lehoty na spracovanie osobných údajov sú k dispozícii nižšie.

V prípade rokovania medzi Správcom a potenciálnym zamestnancom o uzavretie zmluvy, ktoré nebolo zavŕšené uzavretím pracovnej zmluvy alebo dohôd, je Správca oprávnený spracovávať poskytnuté osobné údaje po dobu 3 mesiacov od príslušného rokovania.

Faktúry vystavené Spoločnosťou sú v súlade s § 35 zákona č. 235/2004 Zb. O dani z pridanej hodnoty archivovaná po dobu 10 rokov od ich vystavenia. Z dôvodu nutnosti doložiť právny dôvod pre vystavenie faktúr sú po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvy archivované aj zmluvy s fyzickými alebo právnickými osobami.

Osobné údaje nutné pre poskytnutie osobitných zliav ZŤP alebo ZŤP / P podľa § 3 zákona č. 127/2005 Zb. O elektronických komunikáciách sú spracovávané pod dobu 5 rokov od poskytnutia príslušnej zľavy, prípadne do doby, kedy už nie je možné právne napadnúť výške štátneho príspevku na tieto zľavy, ak je táto doba dlhšia.

Kamerové záznamy z priestorov balenie tovaru u Správca sú spracovávané počas 7 pracovných dní odo dňa nadobudnutia kamerového záznamu pre prípadné vybavovanie reklamácií.

B. Spracovanie údajov dotknutých osôb, ktoré udelili súhlas s obchodným a marketingovým oslovením prostredníctvom elektronického kontaktu

U subjektov, ktoré udelili súhlas s obchodným a marketingovým oslovením prostredníctvom elektronického kontaktu, spracováva Správca s ich súhlasom po dobu uvedenú v súhlase kontakty, ktoré jej subjekt dá k dispozícii na účely obchodného a marketingového oslovenie s prieskumom vykonávané Spoločnosťou. Tento súhlas je dobrovoľný a je vždy odvolateľný.

Na našom webe využívame aj súbory cookies. Využívanie súborov cookies a ďalších technológií, odovzdanie údajov reklamným a sociálnym sieťam. Pokiaľ navštívite náš web, do vášho zariadenia ukladáme a následne z neho čítame malé súbory ako cookies. Cookie je malý súbor písmen a čísel, ktorý ukladáme vo vašom internetovom prehliadači alebo pevnom disku vášho počítača. Niektoré cookies nám umožňujú prepojiť vaše aktivity počas prezeranie našich stránok od chvíle, keď otvoríte okno webového prehliadača, do okamihu, keď ho zatvorte. Vo chvíli, keď zatvorte okno internetového prehliadača sa tieto cookies vymažú. Iné zostávajú v zariadení po nastavenú dobu a aktivujú sa zakaždým, keď navštívite webovú stránku, ktorá konkrétne cookie vytvorila. Ďalej používame pixelové značky (tiež známe ako web beacons), čo sú malé obrázky, ktoré majú podobnú funkciu ako cookies. Oproti cookies, ktoré sú ukladané na pevnom disku vášho počítača, sú pixelové značky pevnou súčasťou webových stránok. O všetkých týchto technológiách budeme pre zjednodušenie v tomto dokumente ďalej hovoriť ako o cookies. Cookies do vášho zariadenia nielen ukladáme, ale tiež čítame cookies, ktoré do vášho zariadenia uložil náš web. Ďalej v tomto dokumente budeme pre jednoduchosť hovoriť len o ukladaní.

Niektoré cookies do vášho zariadenia ukladá priamo náš web. Tieto cookies nám pomáhajú:

Identifikovať vás pri prechádzaní medzi jednotlivými stránkami nášho webu a opätovných návštevách, napríklad aby sa vám pri nákupe nezmazal košík, aby sme si mohli zapamätať vaše prihlásenie z konkrétneho zariadenia a nežiadať vás opakovane o e-mail a heslo, alebo aby sme si uložili, ktorú verziu nášho webu vám máme zobraziť, ak web ponúka v danú chvíľu viac variantov.

Zaznamenať si, že ste nám udelili súhlas podľa tohto dokumentu, popr. či ste napr. ponúkli účasť v určitom prieskume.

So zaistením bezpečnosti, napríklad aby sme zaistili, že niekto nezneužije vaše pripojenie k nášmu webu a nebude jednať namiesto vás.

Evidovať, skúmať a odstraňovať poruchy a nefunkčné súčasti nášho webu.

Takéto cookies a ďalšie súbory sú nevyhnutné pre fungovanie našej webovej stránky. Pokiaľ vo svojom prehliadači zablokujete tieto cookies, naša webová stránka nemusí fungovať správne a my vám nemusíme byť schopní poskytovať naše produkty a služby.

Cookies umožňuje sledovať návštevnosť nášho webu, jeho jednotlivých stránok, vytvárať štatistiky a prehľady a merať účinnosť reklamy.

Zobrazovať vám rôzne varianty nášho webu, ak testujeme nové funkcionality.

Prispôsobovať pre vás obsah nášho webu, napríklad vám zobraziť prednostne produkty, ktoré ste si už prezreli, a zobrazovať vám ďalšie ponuky na mieru na našom webe.

Umožňujeme uložiť cookies tretím stranám, ktoré ich môžu použiť.

K zberu údajov o vašom správaní na našom webe a ďalších webových stránkach.

Pre zobrazenie prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných sietí na iných webových stránkach, než je náš web.

Na prepojenie so sociálnymi sieťami ako Facebook, vrátane automatického prihlásenia, zaistenie funkcií, ako je tlačidlo Páči sa mi to, funkcia Send to Messenger a zobrazenie prispôsobených ponúk a cielenej reklamy na týchto sociálnych sieťach a iných webových stránkach, než je náš web.

Za účelom zobrazenia prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných a sociálnych sietí na iných webových stránkach, než je náš web, tiež odovzdávame reklamným a sociálnym sieťam údaje o vašom správaní na webe. Takým partnerom však neposkytujeme vaše identifikačné údaje. Zoznam sociálnych a reklamných sietí, ktoré využívame, nájdete v časti ,, Kategórie príjemcov osobných údajov ¨.

Ak využitie cookies a odovzdanie vašich údajov reklamným a sociálnym sieťam nevypnete nastavenie vášho webového prehliadača a po našom upozornení kliknete na akýkoľvek odkaz na našom webe alebo kliknete na tlačidlo Rozumiem, ktorá je súčasťou upozornenie, budeme mať za to, že s využívaním týchto cookies a odovzdávaním vašich údajov reklamným a sociálnym sieťam súhlasíte. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať vypnutím využívanie cookies v nastavení vášho webového prehliadača.

Využívanie osobných údajov návštevníkov webu

Údaje o vašom správaní na webe spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) na účely:

získanie informácií, na základe ktorých pre vás budeme môcť web v budúcnosti vylepšiť; naším oprávneným záujmom je tu zlepšovanie našich služieb pre vás;

vytváranie štatistík a prehľadov, najmä sledovanie návštevnosti nášho webu, jeho jednotlivých stránok a meranie účinnosti reklamy; naším oprávneným záujmom je tu meranie efektivity nášho webu a výdavkov na reklamu; na tento účel môžeme z vášho správania na webe získavať ďalšie odvodené údaje a na tento účel ich použiť;

testovanie nových funkcií a aplikácií pred nasadením, najmä aby sme predišli problémom s funkčnosťou týchto noviniek v skutočnej prevádzke, ktoré by mohli zhoršiť váš zážitok z využívania našich služieb; naším oprávneným záujmom je tu bezproblémová funkčnosť našich služieb pre vás;

predchádzanie útokov na náš web a ohrozenie jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dát; naším oprávneným záujmom je tu bezproblémová funkčnosť našich služieb pre vás a bezpečnosť vašich dát.

Údaje o vašom správaní na webe nezískavame iba z cookies. Dopĺňame je tiež o údaje ako je

IP adresa vášho zariadenia (adresa vášho zariadenia pomocou, ktoré komunikujete s inými zariadeniami v sieti internet),

operačný systém vášho zariadenia, jeho verzie a jazykové nastavenia;

prehliadač, ktorý na svojom zariadení používate, jeho verzie a jazykové nastavenie;

adresa webovej stránky (URL adresa), z ktorej prichádzate na náš web.

Cookies, ktoré sa na našom webe používa je len dočasné a dlhodobo sa neschraňuje. Ostatné cookies pre marketingové účely napr. Od googlu a Heuréky majú info o dobe používania osobných údajov na svojich webových stránkach. Proti tomuto spracovanie máte právo uplatniť námietku.

III. Kategórie príjemcov osobných údajov

Správca pri plnení svojich záväzkov a povinností zo zmlúv využíva odborné a špecializované služby iných subjektov. Ak títo dodávatelia spracúvajú osobné údaje poskytnuté od Správca, majú postavenie spracovateľov osobných údajov a spracúvajú osobné údaje len v rámci pokynov od zástupcov Správca a nesmie ich využiť inak. Ide najmä o vymáhanie dlžných pohľadávok, činnosť znalcov, externých účtovníkov advokátov, správu IT systémov, alebo iná zastúpenie. Každý takýto subjekt starostlivo vyberáme as každým uzatvárame zmluvu o spracovaní osobných údajov, v ktorej má spracovateľ stanovené prísne povinnosti na ochranu a zabezpečenie osobných údajov. Spracovateľmi sú spoločnosti so sídlom ako na území Slovenskej republiky, tak sa sídlom v členskom štáte Európskej únie alebo tzv. Štátoch bezpečných. K odovzdaniu a spracovanie osobných údajov v krajinách mimo územia Európskej únie, dochádza vždy v súlade s platnou legislatívou.

Správca v rámci plnenia svojich zákonných povinností prenáša osobné údaje správnym orgánom a úradom určeným platnou legislatívou.

Správca v rámci plnenia zmlúv využíva aj prepravnej spoločnosti k dodaniu tovaru. Keďže sú tieto prepravné spoločnosti správcami týchto odovzdaných OÚ, nesepisujeme sa s nimi z tohto dôvodu žiadne spracovateľskej zmluvy. Tieto spoločnosti majú info k ochrane osobných údajov na svojich webových stránkach.

Na základe vášho súhlasu reklamným a sociálnym sieťam, ako je popísané v časti Využívanie súborov cookies a ďalších technológií, odovzdanie údajov reklamným a sociálnym sieťam, a to konkrétne:

 • Heureka-Heureka Shopping sro, Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 Karlín, IČO: 02387727, https://www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/podminky-pouzivani-pro-zakazniky/ochrana-soukromi
 • Zboží.cz - Seznam.cz, as, Zboží.cz, Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 Smíchov, IČO 26168685, https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/
 • Glam -Inspigroup sro, Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, IČO: 24263532, https://www.glami.cz/
 • Facebook - facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy
 • Google (Ads, Analytics, nákupy) - google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://policies.google.com/technologies/ads
 • Seznam.cz - Seznam.cz, as, Radlická 3294/10, 150 00 Praha-Smíchov, IČO 26168685

IV. Spôsob spracovania osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje ručne i automatizovane. Správca vedie evidenciu všetkých činností, a to ako ručných tak automatizovaných, pri ktorých dochádza k spracovaniu osobných údajov.

V. Informácie o právach dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov platných od 25. 5. 2018

Podľa nariadenia a Zákona bude mať subjekt údajov od 25. 5. 2018 v prípade, že bude pre Správca identifikovateľná fyzickou osobou a preukáže Správcovi svoju totožnosť, nasledujúce práva.

A. Právo na prístup k osobným údajom

Podľa článku 15 Nariadenie bude mať subjekt údajov právo na prístup k osobným údajom, ktoré zahŕňa jednak právo získať od Správca:

 • potvrdenie, či spracováva osobné údaje,
 • informácie o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, plánované dobe spracovania, o existencii práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, práve podať sťažnosť u dozorného úradu, o všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov, skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovanie, vrátane profilovanie, o vhodných zárukách pri poskytnutí údajov mimo EÚ,
 • v prípade, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb aj kópiu osobných údajov.

V prípade opakovanej žiadosti bude Správca oprávnený za kópiu osobných údajov účtovať primeraný poplatok.

Právo na potvrdenie o spracovaní osobných údajov a na informácie bude možné uplatniť písomne na adresu sídla Správca.

Právo na kópiu osobných údajov bude možné uplatniť na sídle Správca, za podmienky doloženie oprávnenosti uvedenej žiadosti.

B. Právo na opravu nesprávnych údajov

Podľa článku 16 Nariadenie bude mať subjekt údajov právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré o ňom bude Správca spracovávať. Zamestnanec, má tiež povinnosť oznamovať zmeny svojich osobných údajov a doložiť, že k takejto zmene došlo. Zároveň je povinný nám poskytnúť súčinnosť, ak bude zistené, že osobné údaje, ktoré o ňom spracovávame, nie sú presné. Opravu vykonáme bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na dané technické možnosti. Žiadosť o opravu osobných údajov je možné uplatniť na sídle Správca, za podmienky doloženie oprávnenosti uvedenej žiadosti.

C. Právo na výmaz

Podľa článku 17 Nariadenie bude mať subjekt údajov právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ak Správca nepreukáže oprávnené dôvody pre spracovanie týchto osobných údajov. Správca má nastavené mechanizmy na zabezpečenie automatické anonymizácie alebo vymazaniu osobných údajov v prípade, že už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracovávané. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že nedošlo k vymazaniu jeho osobných údajov, môže sa na nás obrátiť písomne na adresu Správca.

D. Právo na obmedzenie spracovanie

Podľa článku 18 Nariadenie bude mať subjekt údajov do doby vyriešenia podnetu právo na obmedzenie spracovanie, ak bude popierať presnosť osobných údajov, dôvody ich spracovanie alebo ak podá námietku proti ich spracovaniu, a to písomne na adresu sídla Správca.

E. Právo na oznámenia opravy, vymazania alebo obmedzenie spracovanie

Podľa článku 19 Nariadenie bude mať subjekt údajov právo na oznámenia zo strany Správcu v prípade opravy, vymazania alebo obmedzenie spracovanie osobných údajov. Ak dôjde k oprave alebo vymazaniu osobných údajov, budeme informovať jednotlivé príjemcu, s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Na základe žiadosti subjekt údajov môžeme poskytnúť informáciu o týchto príjemcoch.

F. Právo na prenosnosť osobných údajov

Podľa článku 20 Nariadenie bude mať subjekt údajov právo na prenosnosť údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo požiadať Správcu o odovzdaní týchto údajov inému správcovi. Ak nám v rámci zmluvy o poskytovaní služieb alebo na základe súhlasu poskytne subjekt údajov osobné údaje a ich spracovanie sa vykonáva automatizovane, má právo od nás získať takéto údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ak je to technicky možné, možno údaje odovzdať aj Vami určenému správcovi, ak bude riadne určená osoba konajúca za príslušného správcu a bude možné ju autorizovať. V prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutí práv a slobôd tretích osôb, nemožno vašej žiadosti vyhovieť. Žiadosť je možné uplatniť na sídle Správca po doručení odôvodnenej žiadosti.

G. Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov

Podľa článku 21 Nariadenie bude mať subjekt údajov právo namietať proti spracovaniu jeho osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu Správca. V prípade, že Správca nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracovanie, ktorý prevažuje nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, Správca spracovanie na základe námietky ukončí bez zbytočného odkladu. Námietku je možné poslať písomne na adresu sídla Spoločnosti.

H. Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre právne rokovania a obchodné účely, účinný od 25. 5. 2018 je možné kedykoľvek po tomto dátume odvolať. Odvolanie je potrebné urobiť výslovným, zrozumiteľným a určitým prejavom vôle, a to na sekretariáte Spoločnosti. Súhlas s obchodnými a marketingovým oslovením udelený ku konkrétnemu elektronickému kontaktu je možné kedykoľvek odvolať na sekretariáte Spoločnosti.

CH. Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (www.uoou.cz).

VI. Poverenec pre ochranu osobných údajov

Od 25. 5. 2018 je k dispozícii tento kontakt na poverenca pre ochranu osobných údajov v zmysle nariadenia: Mopro CS sro, poverenec pre ochranu osobných údajov, kontaktná osoba p.Radek Hykyš, e-mail gdpr@gdpr-ochranadat.cz

Používame cookies, aby sme Vám umožnili pohodlné prezeranie webu a vďaka analýze prevádzky neustále zlepšovali jeho funkcie, výkon a použiteľnosť.

Nastavenie cookies

Používame cookies, aby sme Vám umožnili pohodlné prezeranie webu a vďaka analýze prevádzky neustále zlepšovali jeho funkcie, výkon a použiteľnosť.

Nevyhnutné (vždy aktívne nemožno vypnúť)
Tieto cookies sú potrebné, aby web fungoval správne.
Analytické
Pomáhajú nám pochopiť, ako web používate. S ich pomocou ho môžeme zlepšovať.
Profilujúce (marketingové)
Vďaka týmto cookies vám môžeme zobrazovať relevantný obsah a reklamu, ktoré pre vás môžu byť zaujímavé a užitočné.